"ประชุมทีมสนับสนุน 4PWสงขลา"

by punyha @24 มี.ค. 66 13:03 ( IP : 171...242 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x540 pixel , 64,712 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 200,375 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,449 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,022 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,740 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,992 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 62,061 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 54,738 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 45,845 bytes.
 • photo , 1080x608 pixel , 49,766 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 200,189 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 76,713 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,889 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 441,802 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 419,094 bytes.

"ประชุมทีมสนับสนุน 4PWสงขลา"

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ประสานตัวแทนภาคีเครือข่ายจัดงานวันพลเมืองสงขลา เพื่อเตรียมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการประสานแผนการขับเคลื่อนปี 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล มีข้อสรุปการหารือดังนี้

1.ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานปี 2566 จากการนำเสนอในงานวันพลเมืองสงขลาปี 2565 และการประชุมเมื่อช่วงปลายปี 2565

2.แนวทางการหนุนเสริมภาคีเครือข่ายปี 2566 นอกจากเวทีกลาง งานประจำปีแล้วยังมีระบบสารสนเทศกลาง เพื่อนำเสนอรูปธรรมโครงการจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อน

3.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานการขับเคลื่อนงานปี 2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สนง.เกษตรจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ภาคเช้า ยุทธศาสตร์ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" บ่าย ยุทธศาสตร์ "สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมเป็นสุข"

-นำเสนอภาพรวม เป้า กระบวนการหนุนเสริม

-บอกเล่าพัฒนาการ ความก้าวหน้าของงาน

-แต่ละองค์กรนำเสนอโครงการ กิจกรรมงบปี 2566 (ชื่อโครงการ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ ข้อเสนอความร่วมมือกับภาคี)

-สรุปภาพรวม...เป้าร่วม ตัวชี้วัดร่วม กิจกรรมร่วม ข้อเสนอแนะร่วม

ภาคีความร่วมมือหลัก/รอง โดยทีมวิชาการ

หมายเหตุ ให้แต่ละองค์กรความร่วมมือนำข้อมูล/ไฟล์โครงการตามแผนงานปี 2566 มานำเสนอ และส่งต่อให้ทีมกลางนำเข้าระบบสารสนเทศกลาง

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ภาคีความร่วมมือจัดงาน หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน