e-book : มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียง

by Little Bear @8 ธ.ค. 53 20:56 ( IP : 61...191 ) | Tags : สื่อของมูลนิธิ , E-Book
photo  , 600x828 pixel , 125,842 bytes.

การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ เพื่อให้ก่อเกิดสุขภาวะของประชาชนคนไทย โดยมีนิยามที่ว่า

"กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะและผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม"

สมัชชาสุขภาพเน้นกระบวนการทำงานด้วย สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยพึ่งพาพลังสามส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอำนาจรัฐ หรืออำนาจทางการเมือง

ดาวน์โหลด

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน