โครงการ 1 ไร่ 1 แสน

by Little Bear @10 เม.ย. 55 14:37 ( IP : 122...136 ) | Tags : 1 ไร่ 1 แสน
photo  , 720x540 pixel , 140,301 bytes.

จากสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ของประชาชนในประเทศไทยที่มีรายได้ไม่สมดุลกับค่าครองชีพ แม้ว่าภาครัฐจะส่งเสริมให้มีการลงทุนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ แต่ก็ยังไม่สามารถลดช่องว่างของรายได้มากนัก ประชาชนในภาคการเกษตรยังคงมีปัญหาความยากจน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการทำนา 1 ไร่ได้ 1 แสน ขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวนา ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความร่วมมือกันในชุมชน ลดต้นทุนการผลิต ที่สำคัญได้ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยใช้กระบวนการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างต้นแบบ และองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในชนบทได้นำไปทดลองปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น เป็นการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น เพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนพันธุ์ ให้ดีขึ้น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและหรือหน่วยงานของท่าน ได้เข้าร่วมโครงการ " 1 ไร่ 1 แสน " โดยรับเป็นเจ้าภาพให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการ โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ จะได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่ท่านให้การสนับสนุนไปยังท่านทุกระยะ

ที่มา หอการค้าไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน