รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาครั้งที่ 4/2552

by Knock Knock @23 ต.ค. 52 12:35 ( IP : 222...58 ) | Tags : บทความ , รายงานการประชุม

รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา ครั้งที่ 4/2552

วันที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้มาประชุม

 1. พระครูปลัดสมพร ฐานธมฺโม
 2. นายชิต  สง่ากุลพงศ์
 3. นายอรัญ  จิตตะเสโน
 4. นายพิชัย  ศรีใส
 5. นามสมพร สิริโปราณานนท์
 6. นายชาคริต  โภชะเรือง
 7. นางสาวศมพรัตน์  ขุนทิพย์

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เริ่มประชุมเวลา คุณชิต สง่ากุลพงศ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1.1 การกรอกใบสมัครขอทุนสนับสนุนจาก The Global Fund for Community Foundations

 • วงเงิน 10,000 USD (ประมาณ 300,000 บาท) ดำเนินการ ม.ค.-ธ.ค. 53
 • กิจกรรมจัดทำแผนที่ทางสังคมระยะที่ 2 จำนวน 230,000 บาท
 • การสื่อสารประชาสัมพันธ์ บริหารองค์กร จำนวน 70,000 บาท

1.2 การทำโครงการขอทุนสนับสนุนจากนิด้า

 • วงเงิน 80,000 บาท ดำเนินการ ม.ค.-ก.ย. 53
 • การสื่อสารประชาสัมพันธ์ บริหารองค์กร จำนวน 30,000 บาท
 • การจัดการความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ จำนวน 50,000 บาท

1.3 การทำโครงการของทุนสนับสนุนจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

 • วงเงิน 200,000 บาท ดำเนินการ ต.ค.52-ก.พ.53
 • แผนที่ทางสังคมระยะที่ 2 จำนวน 25,000 บาท
 • แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 35,000 บาท
 • การระดมทุน จำนวน 50,000 บาท
 • ค่าจัดทำเว็บไซด์ จำนวน 30,000 บาท
 • ค่าแปลเอกสาร จำนวน 20,000 บาท
 • ค่าจัดทำแผนพับ จำนวน 30,000 บาท
 • ค่าทำไวนิล จำนวน 3,000 บาท
 • ค่าจัดทำโลโก้ จำนวน 7,000 บาท

1.4 การจัดประกวดโลโก้มูลนิธิชุมชนสงขลา

 • ระยะเวลาส่งประกวด 1 ตุลาคม – 31 พฤศจิกายน 2552
 • ประกาศผล รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 7,000 บาท ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่ www.scf.or.th

1.5 ผลการดำเนินงานร่วมกับสช.(สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)

ในปี 2552 ได้พื้นที่อปท.เข้าร่วมกระบวนการ 10 พื้นที่ได้ แก่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ อบต.คลองรี อำเภอสทิงพระ อบต.ควนโส อำเภอควนเนียง อบต.เชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ อบต.พิจิตร อำเภอนาหม่อม อบต.สะกอม อำเภอเทพา อบต.รำแดง อำเภอสิงหนคร อบต.ชะแล้ อำเภอสิงหนคร

ในการดำเนินงานจะมีคณะทำงาน เท่ากับว่าได้กลไกความร่วมมือของภาคีสุขภาพในแต่ละพื้นที่ มาร่วมสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายในประเด็นสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนใน 10 พื้นที่ได้แก่

 1. เทศบาลตำบลปริก ผลักดันให้เกิดศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร “ คลินิกชุมชนอบอุ่น “ ที่ทุกภาคส่วน(เทศบาลตำบลปริก/สอ./รพ./ชุมชน/ร่วมกับสปสช./มูลนิธิชุมชนสงขลา)
 2. เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขับเคลื่อนให้เกิด"ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง"ร่วมแก้ปัญหาครอบครัว ด้วยการสร้างการเรียนรู้สู่ครอบครัวในทุก “ชุมชน” เด็กและเยาวชนทุกคนได้เรียนรู้ด้าน “ครอบครัวศึกษา”อย่างเหมาะสมกับวัย
 3. เทศบาลตำบลกระแสสินธ์ มีประเด็นหลักได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค และพัฒนา “ระบบสุขภาพชุมชน” พื้นที่นี้ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบริหารจัดการพัฒนา “ระบบสุขภาพ” ชุมชน จัดให้มีกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการเองหรือร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคประชาชน/ผู้นำชุมชน อสม. ในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ
 4. อบต.คลองรี มีวาระการเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสุขภาพ ดำเนินการให้มีเครือข่ายสุขภาพ 28 เครือข่ายในชุมชนครอบคลุมทุกกลุ่ม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพให้มีบทบาทสามารถดูแลสุขภาพภายในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายสุขภาพทุกเครือข่าย มีกิจกรรมเชื่อมโยงช่วยเหลือทุกเครือข่ายให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาวะของคนในตำบลไปพร้อมๆกันได้อย่างเข้มแข็ง
 5. อบต.พิจิตร โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และอบต.กำหนดวาระ คนพิจิตรร่วมใจ 5 รั้วป้องกันภัย ร่วมใจขจัดยาเสพติด เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดที่เริ่มระบาดในชุมชน เป็นการล้อมรั้วป้องกันก่อนจะสายเกินไป 5 รั้ว ได้แก่ สร้างรั้วชายแดน สร้างรั้วครอบครัว สร้างรั้วสังคม สร้างรั้วโรงเรียน สร้างรั้วชุมชน 6.อบต.สะกอม กำหนดวาระ การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ใช้แนวทาง 5 รั้วเช่นเดียวกัน
 6. อบต.เชิงแส ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนปลอดภัยสำหรับเด็กของตำบลเชิงแส มีผลสรุปในเชิงนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่สำคัญได้แก่ ให้มีชมรมผู้ปกครอง โดยให้ อสม.และรพ.กระแสสินธฺรับผิดชอบ ให้มีชมรมเด็ก โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลรับผิดชอบ จัดค่ายอิงกันแบ่งปันความสุข โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ร่วมคัดเลือกผู้ปกครอง หาแกนนำ ทำกิจกรรมกับลูก ค้นหาปัญหาแนวทางครอบครัวอบอุ่น
 7. อบต.รำแดง ขับเคลื่อนร่วมกับอบต.ให้เกิดยุทธศาสตร์ “รำแดงน่าอยู่” มีการสำรวจปัญหา ทุนทางสังคมในพื้นที่ กำหนดแนวทางบ้านน่าอยู่เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สุขภาวะดี และครอบครัวอบอุ่น
 8. อบต.ควนโส ร่วมสร้าง “สังคมควนโสเป็นสุข” ด้วยผู้สูงอายุ อยากให้ได้รับการดูแลและการเอาใจใส่มากขึ้น มีการทำกิจกรรมร่วมกันของคน 3 วัย เด็กและเยาวชน การจัดค่ายเยาวชนเครือข่ายเรื่องความปลอดภัย ให้มีการจัดเวรยามคอยตรวจตราในหมู่บ้านโดยใช้กำลังของ อปพร. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตำรวจเข้ามาร่วมกัน และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประเพณีชักพระเดือน ๕
 9. อบต.ชะแล้ ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจาก สช.

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรอง

2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552

2.2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552

2.3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552

2.4 รับรองงบการเงิน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมและงบการเงิน โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

 • รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ให้ตัดคำว่า “กล่าวทักทายกรรมการและผู้ร่วมประชุม” เพื่อความกระชับและเป็นทางการ
 • รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 4.1 การบริหารจัดการมูลนิธิ เรื่อง แก้ไขข้อบังคับมูลนิธิชุมชนสงขลา (หมวดที่ 9 การเงิน) ให้ระบุข้อความที่แก้ไขคือ ข้อ 36 ในการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ  กรณีการให้ทุนให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิ  เว้นแต่เงินที่ผู้บริจาคมิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ ในกรณีการจ่ายเงินเพื่อบริหารมูลนิธิ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีการจ่ายเงินในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการจ่ายเงินโครงการ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องระบบการเงิน-การบัญชี

3.1 แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน

 • ใบเสร็จรับเงินได้ดำเนินการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสั่งพิมพ์ จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนเงิน 1,700 บาท
 • ระบบบัญชี ทางอ.วารุณี ได้ดำเนินการลงในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว และดำเนินการอยู่ในส่วนของการลงเป็นสมุดบัญชี ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไปเสนอให้เชิญ อ.วารุณี เข้าร่วมประชุมด้วย

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การเตรียมงานสำหรับการประชุม CF Network workshop

 • มีการประชุมในวันที่ 7-9 พ.ย. 52
 • ในวันที่ 7 พ.ย. 52 ไปร่วมงานการระดมทุนของมูลนิธิชุมชนภูเก็ต
 • วันที่ 8-9 พ.ย. 52 การประชุมร่วมกับเครือข่าย 4 จังหวัด (สงขลา สตูล ภูเก็ต โคราช) บางกอกฟอรั่ม เครือข่ายนานาชาติ ซึ่งมีการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและความรู้เรื่องการลดหย่อนภาษี โดยมีอ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ มาช่วยจัดกระบวนการ
 • มูลนิธิชุมชนสงขลาเดินทางด้วยรถตู้ 1 คัน
 • มีเอกสารแนะนำแจกและการนำเสนอบทเรียนแต่ละ CF

4.2 แผนปฏิบัติการมูลนิธิชุมชนสงขลา ระยะเวลา 1 ปี ต.ค. 52 – ก.ย. 53

ปิดประชุม เวลา 19.00

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน