สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

by ชาคริต โภชะเรือง @11 ม.ค. 53 12:27 ( IP : 222...123 ) | Tags : บทความ

สงขลากำลังจะมีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่เกิดขึ้น และจะมีการเปิดตัวในวันที่ 24 มกราคม ที่จะถึงนี้

ผมกำลังหมายถึง สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ยัง ไม่มีใครรู้จักใ่ช่ไหมครับ สถานที่แห่งนี้อยู่ในเขตอำเภอเมือง ริมทะเลสาบ เป็นอาคารสถานที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 140 ไร่ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ได้รับงบจากการบริจาคจากบรรดาผู้ที่มีใจศรัทธา และหน่วยงานบางส่วนสนับสนุน ภายในพื้นที่ประกอบด้วยหอประวัติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ค่ายพักแรม ร้านอาหาร ลานพักผ่อน ป่าชายเลน

เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และการเรียนรู้

ต่อ ไปในอนาคตอันใกล้ จะมีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พัฒนาหลักสูตรบ่มเพาะคนดี เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้นจะยังเป็นสถานที่ทำงานของสมาคมเครือข่ายมูลนิธิพลเิอกเปรม ติณสูลานนท์ บรรดา "ลูกป๋า" ทั้งหลายหรือเด็ก เยาวชน ที่ได้รัีบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเหล่านี้ก็จะมาตอบแทนบุณคุณแผ่นดินตาม กิจกรรมที่ตนสนใจ

ท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิสวนประวัีติศาสตร์ ฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้เล่าว่า ท่านมีแนวคิดทำให้สถานที่แห่งนี้ มี 5 ส ได้แก่ ส-สุขภาพ ที่นี่จะปลอดเหล้า่ บุหรี่ ร้านอาหาร บุคลากรที่นี่จะไม่มีการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ส-สงบ ปลอดภัย เข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วต้องสัมผัสความเป็นธรรมชาติ โปร่ง โล่ง สงบ

ส ต่อไป สวยงาม ที่นี่ได้รัีบการออกแบบ จัดแต่งสวนร่มรื่น มีประติมากรรมสวยเด่นแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ท่านบัญญัติมีแนวคิด อยากจะจัดเป็นสถานที่รวมต้นเฟื่องฟ้าทั่วโลก โดยปลูกแต่งเป็นรูปโลก ให้แต่ละประเทศมีต้นเฟื่องฟ้าแต่ละสายพันธ์ของตน วันดีคืนดีก็จัดงานวันเฟื่องฟ้าบาน แต่ยังหาผู้ที่จะมาช่วยสร้่างฝันให้เป็นจริงไม่ได้

อีกสอง ส คือ สะอาด และสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ใช้เวลา 14 ปีกว่าที่ทุกอย่างจะเป็นรูปเป็นร่าง

คำอธิบายภาพ : dscf0056_resize

คำอธิบายภาพ : dscf0058_resize

คำอธิบายภาพ : dscf0062_resize

คำอธิบายภาพ : dscf0072_resize

คำอธิบายภาพ : dscf0068_resize

คำอธิบายภาพ : dscf0083_resize

คำอธิบายภาพ : dscf0090_resize

คำอธิบายภาพ : dscf0100_resize

คำอธิบายภาพ : dscf0107_resize

คำอธิบายภาพ : dscf0118_resize

คำอธิบายภาพ : dscf7924_resize

คำอธิบายภาพ : dscf7994_resize

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน