การประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิชุมชนสงขลาครั้งที่ 2/2552

by Knock Knock @19 ส.ค. 52 13:29 ( IP : 113...134 ) | Tags : บทความ , รายงานการประชุม
  • photo  , 300x225 pixel , 51,380 bytes.
  • photo  , 300x225 pixel , 52,463 bytes.
  • photo  , 300x225 pixel , 53,052 bytes.
  • photo  , 300x225 pixel , 52,645 bytes.

การประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา ครั้งที่ 2/2552
วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.00-20.00 น. ณ สวรส. ภาคใต้ มอ. สาขาหาดใหญ่ใน ผู้เข้าประชุม
1. นายชิต สง่ากุลพงศ์
2. นายอรัญ จิตตะเสโน
3. นายชาคริต โภชะเรือง
4. นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
5. พระครูปลัดสมพร ธมฺโม
6. นางสาวศมพรัตน์ ขุนทิพย์

เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เริ่มประชุมเวลา คุณชิต สง่ากุลพงศ์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
1. การรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนสงขลา มีการคัดเลือกจากจำนวนผู้สมัคร 30 คน เหลือเพียง 1 คน คือ นางสาวศมพรัตน์ ขุนทิพย์ จบปริญญาโท สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม
2. การร่วมกิจกรรมคนดีศรีสงขลา “สู่ก้าวต่อไปคนดีศรีสงขลา” อยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม (แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น) จากคนดีศรีสงขลามาประมวลผล ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ซึ่งการประชุมคนดีศรีสงขลาในวัน 12 มิถุนายน 2552 ท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ และ รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ รู้สึกพึงพอใจกับการจัดงานครั้งนี้ และสิ่งที่สื่อสนใจ คือ สิ่งที่อ.จุรีได้พูดถึง คือ จุดอ่อนของคนดี  และการทำสกู๊ปคนดีศรีสงขลา ให้คุณถนอม ขุนเพ็ชรลงสัมภาษณ์ในส่วนของผู้ที่ได้รับโล่ ส่วนผู้ที่ได้รับเข็มอาจจะเป็นลักษณะการส่งแบบสอบถามร่วมแสดงความคิดเห็น ประวัติ เพื่อที่เราจะได้รวบรวมเป็นทะเบียนของคนดีศรีสงขลา
3. การปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่ใน ชื่อบัญชี นายชิต  สง่ากุลพงศ์ และ นายชาคริต  โภชะเรือง และ นายสมพร  สิริโปราณานนท์ เลขบัญชี 562-049841-9 โดยมีอีกบัญชีชื่อโครงการจัดตั้งมูลนิธิชุมชนสงขลา (ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม) ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยช่องเขา-มอ.หาดใหญ่ ชื่อบัญชี นายสมพร สิริโปราณานนท์ และนายชาคริต โภชะเรือง เลขบัญชี 517-2-03347-6 มีเงินเหลืออยู่ 30,290 บาท โดยถอนเงินทั้งหมด และปิดบัญชี ซึ่งนำเงินมาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ค่าปรับภาษี คงเหลือเงิน 95.50 บาท
4.การเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่ใน ชื่อมูลนิธิชุมชนสงขลา เลขบัญชี
562-0-52250-7
มติ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง  โครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา
คุณชาคริต โภชะเรือง นำเสนอโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา พ.ศ.2552 โดยทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้หัวของมูลนิธิชุมชนสงขลาในการทำโครงการ โครงการโดยหลักๆ จะทำงานกันประมาณ 3 ปี โดยจะเซ็นต์สัญญาโครงการเป็นปีต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็นเงินทั้งสิ้น 466,700 บาท หลังจากนี้คือ ปี พ.ศ. 2553-2554 จะให้ปีละ 1 ล้านบาท

ในส่วนของมูลนิธิชุมชนสงขลาจะกั้นไว้ปีละ 30,000 บาท เป็นค่าบริหารจัดการเพื่อเป็นรายได้ของมูลนิธิ โดยเปิดอีกหนึ่งบัญชี โดยมีชื่อของคุณชิต สง่ากุลพงศ์ คุณชาคริต โภชะเรือง และคุณเชภาดร จันทร์หอม

เป้าหมายหลักของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ คือ นโยบาย ซึ่งวิธีการทำงานคัด อบต. จาก 140 แห่ง เหลือ 10 แห่ง เราจะเป็นคนไปจัดกระบวนการให้พื้นที่รู้จักว่าสมัชชาคืออะไร ทำงานอย่างไร กำหนดประเด็นอย่างไร โดยเราจะสนับสนุนงบประมาณ เพียง 9 ตำบล เพราะชะแล้ได้รับงบประมาณตรงจาก สช. ซึ่ง 9 ตำบล จะได้เงินตำบลละ 40,000 บาท โดยปีต่อไปจะคัดจาก 10 ตำบล เหลือ 5 ตำบล เพื่อมาทำธรรมนูญชุมชน ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานในพื้นที่ ตัวอย่าง กรณีเทศบาลปริกต้องการทำนโยบายเกี่ยวกับการเปิดคลินิกชุมชน จัดการสุขภาพด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้สาธารณสุขทำให้ โดยเอาหมอเข้ามาประจำในพื้นที่ อาจจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาคุย และสำรวจความต้องการของชาวบ้าน  หรือบ้านพรุทำเรื่องครอบครัวอบอุ่น ส่วนกระแสสินธุ์ทำเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค พิจิตร สะกอมทำปัญหานโยบายเรื่องยาเสพติดโดย 10 พื้นที่จะมีประเด็นที่จะทำเชิงนโยบาย โดยหลังจากนั้นจะให้ทั้ง 10 พื้นที่มานำเสนอในงานสมัชชาจังหวัด ประมาณเดือนธันวาคม นี้ ซึ่งบางกิจกรรมจะเชิญกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาเข้าร่วมในพื้นที่ด้วย ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดภาพมูลนิธิด้วย

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การบริหารจัดการมูลนิธิ
มติที่ประชุม
* แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ให้ปรึกษากับ อ.วารุณี ซึ่งเป็นผู้วางระบบโดยตรง
* การทำประกันสังคมให้กับเจ้าหน้า ให้ขอเอกสารและรายละเอียดจากประกันสังคมมา เพื่อจะได้ทราบว่าต้องไปจ่ายวันที่เท่าไหร่ของเดือน)
* การสมัครบริการออนไลน์ ชะลอไว้ก่อน ทางธนาคารน่าจะไม่ยอม เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำการ การบริการออนไลน์มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะควบคุมได้ สามารถ Hack ข้อมูลได้ทั้งหมด ต้องศึกษารายเอียดให้รอบคอบ และยังไม่มีความจำเป็น
* ระบบการเงิน บัญชี ใช้รูปแบบของสวรส. เป็นต้นแบบ แล้วนำไปปรึกษาอ.วารุณีว่ามีความเห็นอย่างไร
* การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ใช้แนวทางของสวรส.มาเป็นต้นแบบ และให้ปรึกษากับวารุณี นำมาให้กรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
* สถานะทางการเงิน ให้ปรึกษากับวารุณี ปรับให้เป็นรูปแบบการรายงาน
* การดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละกองทุน จัดทำโครงการจัดตั้งกองทุนร่วมกับภาคี เพิ่มเติมกิจกรรม ประชุมกรรมการ/การผลิตแผ่นพับ/การพิมพ์ใบเสร็จ/การทำงานร่วมกับวัดคลองแห

3.2 บทบาทกรรมการ
คุณชาคริต เสนอว่าในการระดมทุน กระจายทุน ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มของผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนั้น เขาจะสำรวจเจอกับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครช่วยเหลือ โดยให้ทางสมาคมผู้สูงอายุทำข้อมูลมาให้ประมาณ 5 คน ถ่ายภาพมาว่าอยู่ตรงไหนอย่างไร ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง กลุ่มผู้พิการก็เช่นกัน

ในส่วนเด็กก็จะทำกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับเรื่องของหมวกนิรภัยเด็ก เพราะหมวกเด็กค่อนข้างมีน้อย หรืออาจจะสร้างแบรนดหมวกของจังหวัดขึ้นมา แล้วขายให้ผู้ซื้อในราคาพิเศษ โดยเป็นหมวกลดอุบัติเหตุจังหวัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้ และการรับบริจาคหนังสือของเด็ก เราจะทำร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยให้ศูนย์ระบุว่าหนังสือประเภทไหนที่เขาอยากจะได้ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องไปสร้างกิจกรรมต่อเนื่อง ในการสนับสนุนให้เด็กอ่านนิทานร่วมกับผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมการอ่านในครัวเรือน ซึ่งเราจะเป็นตัวเชื่อมเพราะมีภาคีที่จะรับเรื่องต่อในการทำกิจกรรม ในแง่ของกองทุนเหล่านี้เขาจะต้องส่งคนของเขามาให้เป็นกรรมการเฉพาะกิจ แล้วมีคนของเราประกบ เพื่อให้เราได้มองเห็นถึงกิจกรรมการระดมทุน เป็นการเปิดภาพมูลนิธิไปด้วย และจะได้รู้ว่ารูปแบบในการระดมทุนแบบไหนเหมาะสมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา แล้วนำขึ้นเว็บไซด์

คุณอรัญ จิตตะเสโน เสนอแนะว่าควรจะตั้งเป็นกรรมการกองทุน หรือกรรมการเฉพาะกิจ โดยให้ทำเป็นโครงการมา และเสนอแนะว่า กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา ควรจะทำกิจกรรมร่วมกันก่อนประมาณ 1-2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงความถนัดของแต่ละท่าน

คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ เสนอแนะว่า น่าจะสร้างบูทของมูลนิธิ โดยการนำกล่องไปตั้งรับบริจาค ในงานต่างๆ และทำอย่างไรให้ตู้รับบริจาคเป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิชุมชนสงขลา

คุณชาคริต โภชะเรือง เสนอว่า ควรมีเอกสารแนะนำมูลนิธิชุมชนสงขลา และการเปิดกองทุนเป็นเมนูย่อยเพื่อที่เขาจะได้ทราบว่านำเงินไปทำอะไร ซึ่งกล่องรับบริจาคเราสามารถนำไปตั้งที่โรงแรม สนามบิน หรือภาคีต่างๆ

มติที่ประชุม
* มีการแต่งตั้งให้
คุณสมพร สิริโปราณานนท์ ตำแหน่ง เหรัญญิกมูลนิธิชุมชนสงขลา
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ตำแหน่ง เลขานุการมูลนิธิชุมชนสงขลา
* การประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาควรประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

ปิดประชุม เวลา 20.30 น.

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน