ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา

by punyha @20 ต.ค. 64 10:14 ( IP : 124...11 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW , โครงการ SUCCESS
 • photo , 650x282 pixel , 30,588 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 169,358 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 163,933 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 44,531 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 41,710 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 35,301 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 162,360 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 104,994 bytes.

ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา

วันที่  19 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสงขลา

มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะภาคี ร่วมกับพอช.ที่ได้เชิญภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทน.สงขลามาสร้างความร่วมมือภายใต้การทำงานระยะยาวในการจัดการที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนเมือง

เมืองสงขลาเฉพาะในพื้นที่ทน.สงขลามี 55 ชุมชนกว่าครึ่งเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัยในพื้นที่ มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ไปแอบอิงอยู่ในที่การรถไฟบ้าง ธนารักษ์บ้าง เจ้าท่าบ้าง เอกชนบ้าง เป็นปัญหาร่วมของคนที่นี่ พอช.เองได้เข้ามาหนุนเสริมชุมชนอย่างต่อเนื่อง ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บวกกับนโยบายการทำงานใหม่ที่ต้องการขยายเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จึงประสานเครือข่ายเข้ามาทำงานร่วมกัน

การประชุมครั้งนี้เป็นเสมือนการก่อตัวการทำงานใหม่ของเมือง ในนามเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา โดยมี 13 ชุมชนที่ได้รับงบในช่วงโควิด+5 ชุมชนใหม่ เครือข่ายชุมชนริมคลองสำโรง ทน.สงขลา(กองสาธารณสุข/กองสวัสดิ์/กองช่าง) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ม.ราชภัฎ(รวมม.ทักษิณ มทร.ศรีวิชัย) สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข พอช.ร่วมกันดำเนินการ ได้ประชุมร่วมกำหนดแนวทางทำงาน

1.ในเชิงกลไกขับเคลื่อน ให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานระดับเมือง โดยมีรองนายกอำพล ทน.สงขลาเป็นประธาน มีกองเลขา(ทีมประสานงานและการเงิน)ขององค์กรชุมชน ประชุมเดือนละครั้ง ร่วมกำหนดแนวทางและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยระยะแรกยังไม่แต่งตั้งเป็นทางการจนกว่าทุกอย่างจะเข้าระบบ

2.การประชุมแต่ละครั้งจะมีวาระหลัก ได้แก่

-วาระแจ้งเพื่อทราบ อาจเป็นการแนะนำองค์กร/กฏหมาย/แนวปฎิบัติ/ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

-วาระรับรองรายงานการประชุม

-วาระสืบเนื่องจากการประชุม นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของ 13 ชุมชนให้มีตัวแทนมานำเสนอชุมชนละ3-5 นาที

-วาระเพื่อพิจารณา ครั้งหน้าจะเป็นการนำเสนอแผนการสำรวจข้อมูล การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ และพื้นที่นำร่องในการทำงานร่วมในปี 65

โดยนัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 09.00-12.00 น.

3.แผนระยะสั้น 19 คค.-18 พย.64

3.1 จัดประชุมร่วมกับ 8 ชุมชนริมคลองสำโรง+5 ชุมชนเป้าหมายใหม่ ที่ไม่ได้อยู่ใน 13 ชุมชนที่ได้รับงบสนับสนุน เพื่อร่างแผนการสำรวจข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระยะยาว

3.2 ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนและเยาวชน (ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 ต่อชุมชน) การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ในการเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้าน และการใช้สื่อ

3.3 นัดแกนนำ 13 ชุมชนพัฒนาศักยภาพ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับรับสมัครชุมชนนำร่องที่จะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ทั้ง 3 กิจกรรมนำร่างแนวทางมารายงานและขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง

4)แผนระยะยาว

-ด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนจะสำรวจข้อมูล นำข้อมูลมารับรองกันในที่ประชุมใหญ่ แล้วจัดทำแผนงานแก้ปัญหา

-ด้านความเข้มแข็งของชุมชน เตรียมพร้อมพัฒนากลไก การออมทรัพย์ การบริหารจัดการ การทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/แผนสุขภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือด้วยกัน

-ด้านระบบข้อมูล เชื่อมโยงงานที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัดร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน