ประชุมคณะทำงานชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน เมืองบ่อยาง

by punyha @17 ก.พ. 67 13:20 ( IP : 171...242 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x541 pixel , 77,174 bytes.
 • photo , 1907x858 pixel , 194,579 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 70,606 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 74,802 bytes.
 • photo , 1907x858 pixel , 165,795 bytes.
 • photo , 1679x975 pixel , 194,167 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 82,980 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,815 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 92,972 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 99,447 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 142,108 bytes.

16 ก.พ.67 ประชุมคณะทำงานชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน นำโดยโต๊ะอิหม่าม ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนเชิงพื้นที่จำนวน 17 คน ณ ศูนย์เด็กเล็กชุมชน

ข้อสรุปวันนี้

1.นัดประชุมจัดทำแผนชุมชนบาลาเซาะห์โดยคณะทำงานชุมชน17คนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมแก้ปัญหาของชุมชนในมิติต่างๆ

2.วิเคราะห์กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีประกอบด้วยกลุ่มต่างๆในชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มพื้นที่ พร้อมใส่ชื่อสมาชิกหญิงชายทุกคนในแต่ละกลุ่ม วันนี้ฝึกการวิเคราะห์โดยนำรายชื่อหญิง-ชายในกลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน คณะทำงาน และร่วมกันวิเคราะห์ให้ข้อมูลกลุ่มองค์กรในชุมชนว่ามีกลุ่มใดบ้าง คณะทำงานที่เป็นหัวหน้ากลุ่มต่างๆไปยกร่างชื่อสมาชิกมาดูร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์และรู้จักสมาชิกในชุมชนไปในคราวเดียวกัน

3.หาทีมเล็ก10คน ทำหน้าที่แจกเอกสารครัวเรือนที่กำลังจัดพิมพ์(นำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลพื้นฐาน แนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาชุมชนภายใต้โครงการ ARA และแผนที่ชุมชนแสดงบ้านเลขที่ กลุ่มพื้นที่ และมี Qrcode กลุ่มไลน์ชุมชน ให้กับทุกครัวเรือนพร้อมให้ตัวแทนครัวเรือนเข้ากลุ่มไลน์นี้ทุกครัวเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกลาง ทั้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การเตือนภัย การสื่อสารภายในชุมชน

4.เห็นชอบร่วมดำเนินการโครงการป้องกันกลุ่มเสี่ยงจากยาเสพติดร่วมกับอบจ.และสสส. เป็น 1 ใน 16 โครงการในจังหวัดสงขลา

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน